Aspekt Polski - <br>Ko?ció? przeciwko karze ?mierci
spacer
spacer search

Aspekt Polski
miesięcznik Katolickiego Klubu im. Św. Wojciecha

Search
spacer
header
spacer
Start
Szukaj
Archiwum
Kontakt
Zamów Aspekt Polski
Aspekt Polski nr 196
Testament Papie?a
Konto bankowe
Cookies
Advertisement
Advertisement
 
Advertisement
 
Start


Ko?ció? przeciwko karze ?mierci
Drukuj E-mail
Napisał(a) INTERIA.PL/PAP/AJa   
Monday, 28 November 2011
Image

Katechizm Ko?cio?a katolickiego mówi, ?e zanim zastosuje si? kar? ?mierci, trzeba oceni?, czy da si? ochroni? ?ycie i wzbudzi? w przest?pcy popraw?, stosuj?c kar? do?ywocia - powiedzia? przewodnicz?cy Episkopatu Polski abp Józef Michalik.

   - I to jest droga, któr? Ko?ció? promuje i zach?ca do niej - podkre?li? abp Michalik, pytany przez dziennikarzy, co s?dzi o propozycji PiS dot. przywrócenia kary ?mierci. p align="justify">   Zaznaczy? przy tym, ?e przykazanie "Nie zabijaj!" obowi?zuje "zawsze i wsz?dzie", od pocz?tku ?ycia a? do naturalnej ?mierci.

   Doda? jednocze?nie, ?e w Katechizmie jest powiedziane, ?e "je?li przest?pca jest wielokrotny i nie ma innej mo?liwo?ci, ?eby ochroni? inne ?ycie, bo ci?gle mu zagra?a i pa?stwo jest s?abe czy sytuacja jest tego rodzaju, ?e inaczej si? nie da, to - w bardzo wyj?tkowych sytuacjach - nie by?oby przekroczeniem prawa Bo?ego podj?cie decyzji o pozbawieniu ?ycia takiego cz?owieka".

   Na pytanie, czy taka decyzja o pozbawieniu ?ycia wielokrotnego przest?pcy nie by?oby argumentem dla polityków, którzy chc? przywrócenia kary ?mierci, abp Michalik odpowiedzia?, ?e nie chce wchodzi? na forum polityczne. - Zdania polityków s? dla mnie wa?ne, ale nie pierwszorz?dne - mówi?. Podkre?li?, ?e dla niego jest wa?na moralno??, etyka. Wed?ug arcybiskupa w nowoczesnym pa?stwie jest mo?liwo?? rehabilitacji morderców. - S? przypadki przepi?kne niektórych zabójców, morderców, wobec których uruchomienie wiedzy i psychologii, psychiatry jest bardzo pomocne i wychodz? pó?niej jako ludzie, którzy reszt? ?ycia po?wi?caj? dla wynagrodzenia i naprawy z?a. Przyk?adem mo?e by? morderca paryski Jacke Fesch, który jest kandydatem na o?tarze, bo przez reszt? swojego ?ycia naprawia? to w czym zb??dzi? - powiedzia?.

   Zgodnie z Katechizmem Ko?cio?a katolickiego, "kiedy to?samo?? i odpowiedzialno?? winowajcy s? w pe?ni udowodnione, tradycyjne nauczanie Ko?cio?a nie wyklucza zastosowania kary ?mierci, je?li jest ona jedynym dost?pnym sposobem skutecznej ochrony ludzkiego ?ycia przed niesprawiedliwym napastnikiem".

   W Katechizmie zaznaczono jednocze?nie, ?e je?eli inne ?rodki wystarczaj? do obrony ?ycia ludzkiego, w?adza powinna je stosowa?. "Bior?c pod uwag? mo?liwo?ci, jakimi dysponuje pa?stwo, aby skutecznie ukara? zbrodni? i unieszkodliwi? tego, kto j? pope?ni?, nie odbieraj?c mu ostatecznie mo?liwo?ci skruchy, przypadki absolutnej konieczno?ci usuni?cia winowajcy s? bardzo rzadkie, a by? mo?e ju? nie zdarzaj? si? wcale" - czytamy w Katechizmie.

   Papie? Jan Pawe? II wielokrotnie sprzeciwia? si? stosowaniu kary ?mierci, t? kwesti? porusza? m.in. w encyklice Evangelium Vitae. Apelowa? tak?e o u?askawienie skazanych na ?mier?.

   Benedykt XVI w przes?aniu na III ?wiatowy Kongres Przeciw Karze ?mierci podkre?la?, ?e jest ona "nie tylko zamachem na ?ycie, lecz równie? obraz? godno?ci cz?owieka".

   Przywrócenia kary ?mierci za szczególnie drastyczne zabójstwa chce PiS.

< Poprzedni   Następny >
Statystyka
odwiedzających: 12971794
Go?cimy
Aktualnie jest 72 gości online
Advertisement
Nowo?ci

 
Treści publikowane Aspekt Polski 2004-2005.
Design & CSS C 2004 A4 Studio & opony.net.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
spacer