Aspekt Polski - <br>Nacjonalistyczna Swoboda wzywa do budowy ukrai?skiego pa?stwa wed?ug Stepana Bandery
spacer
spacer search

Aspekt Polski
miesięcznik Katolickiego Klubu im. Św. Wojciecha

Search
spacer
header
spacer
Start
Szukaj
Archiwum
Kontakt
Zamów Aspekt Polski
Aspekt Polski nr 196
Testament Papie?a
Konto bankowe
Cookies
Advertisement
Advertisement
 
Advertisement
 
Start


Nacjonalistyczna Swoboda wzywa do budowy ukrai?skiego pa?stwa wed?ug Stepana Bandery
Drukuj E-mail
Napisał(a) za:NaszDziennik.pl   
Tuesday, 04 January 2011
Image

Niezwykle bogaty i uroczysty przebieg mia?y na zachodniej Ukrainie obchody 102. rocznicy urodzin Stepana Bandery, przywódcy Organizacji Ukrai?skich Nacjonalistów. Wspó?cze?ni nacjonali?ci zapowiadaj?, ?e wciel? w ?ycie idea?y g?oszone przez Bander? i zbuduj? nowe ukrai?skie spo?ecze?stwo, przeprowadzaj?c narodow? rewolucj?.

   Dla wspó?czesnych nacjonalistów 1 stycznia to nie tylko Nowy Rok, to przede wszystkim kolejna rocznica urodzin Stepana Bandery (urodzi? si? on 1 stycznia 1909 roku we wsi Uhrynów Stary w obwodzie iwanofrankowskim). Te obchody s? organizowane coraz huczniej, zw?aszcza w zachodnich rejonach kraju, gdzie wp?ywy organizacji nacjonalistycznych s? najsilniejsze. Równie? w tym roku odbywa?y si? wiece i pochody dla uczczenia rocznicy urodzin Bandery, a nacjonali?ci wykorzystali je do propagowania swoich idei. We wsi Uhrynów Stary odby?o si? uroczyste zebranie z udzia?em weteranów UPA i deputowanych do parlamentu. Przemawiaj?cy nazywali Bander? “rycerzem ducha i zwyci?stwa” i “bohaterem narodu, wielkim synem Ukrainy”. Przewodnicz?cy Iwano-Frankowskiej Rady Obwodowej Oleksandr Sycz nazwa? region karpacki “banderowsk? krain?”. Dlatego radni samorz?dowi regionu maj? by? obowi?zkowo “duchowo i urz?dowo banderowcami”. Oleh Tiahnybok, wódz skrajnie nacjonalistycznej organizacji Swoboda, zapowiedzia?, ?e b?dzie d??y? ona do przeprowadzenia na Ukrainie narodowej rewolucji w duchu banderowskim.

   - Zadaniem prawdziwych polityków ukrai?skich jest zorganizowanie narodu do walki i realizacji marze? Stepana Bandery: zbudowania pa?stwa ukrai?skiego na podstawach narodowej i socjalnej sprawiedliwo?ci – powiedzia? Tiahnybok, który podkre?li?, ?e te cele mo?na osi?gn?? tylko przez narodow? rewolucj?. – Tylko narodowa rewolucja jest w stanie zbudowa? na Ukrainie ustrój spo?eczny, który b?dzie odpowiada? wi?kszo?ci obywateli kraju – o?wiadczy? lider Swobody podczas ?wi?towania 102. rocznicy urodzin Bandery. Tiahnybok przekonywa?, ?e Bandera wzywa? do takiej rewolucji, a trzeba j? przeprowadzi? teraz, gdy na Ukrainie zrodzi? si? promoskiewski re?im, który stosuje represje polityczne i antyukrai?sk? polityk?. Zdaniem wodza ukrai?skich neobanderowców, “rewolucja ma by? krwawa i bezlitosna w stosunku do wrogów Ukrainy”. Dlatego re?im prezydenta Janukowycza, który doprowadzi? do tego, ?e kraj jest znowu rosyjsk? koloni?, w której rz?dzi pa?stwo policyjne i panuje narodowa niesprawiedliwo??, ma by? usuni?ty metodami rewolucyjnymi. Cz??? ukrai?skich politologów przekonuje, ?e nie warto bra? s?ów Tiahnyboka na powa?nie, bo do?? dziwny jest fakt, i? wódz Swobody w bardzo ostry sposób wypowiada si? przeciw panuj?cemu na Ukrainie systemowi oligarchicznemu, a jego partia te? jest finansowana przez oligarchów. W dodatku jak na razie nie by?o ?adnej reakcji rz?dz?cej Partii Regionów Ukrainy na apel Tiahnyboka, chocia? ostatnio za mniej radykalne wypowiedzi mo?na ?atwo trafi? do aresztu. Niewykluczone wi?c, ?e Tiahnybok i Swoboda po prostu wype?niaj? zadanie kanalizowania spo?ecznego niezadowolenia na Ukrainie. Tym niemniej g?o?ne obchody urodzin Stepana Bandery powinny niepokoi? zw?aszcza Polaków. Ten polityk uosabia bowiem najgorsze cechy ukrai?skiego nacjonalizmu, który doprowadzi? do ludobójstwa naszych rodaków na Kresach w latach II wojny ?wiatowej.

   Historycy przyznaj?, ?e co prawda sam Bandera bezpo?rednio nie odpowiada za rzezie wo?y?skie, gdy? w tym czasie by? wi?ziony w niemieckim obozie koncentracyjnym, ale ponosi odpowiedzialno?? moraln? za ukrai?skie zbrodnie ludobójstwa na Polakach. Wszak rzezi dokonali cz?onkowie jego frakcji OUN, którzy byli nazywani “banderowcami”, zreszt? sami z dum? te? si? tak okre?lali. W styczniu ubieg?ego roku, pod koniec swojego urz?dowania, prezydent Wiktor Juszczenko nada? Stepanowi Banderze po?miertnie tytu? Bohatera Ukrainy, co wywo?a?o protesty g?ównie na wschodniej Ukrainie. Kilka miesi?cy pó?niej Okr?gowy S?d Administracyjny w Doniecku uchyli? ten dekret z powodów proceduralnych.

   Eugeniusz Tuzow-Luba?ski, Kijów

< Poprzedni   Następny >
Advertisement
Nowo?ci
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta? Załóż je sobie

 
Treści publikowane Aspekt Polski 2004-2005.
Design & CSS C 2004 A4 Studio & opony.net.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
spacer