Aspekt Polski - Niech zst?pi Duch Twój
spacer
spacer search

Aspekt Polski
miesięcznik Katolickiego Klubu im. Św. Wojciecha

Search
spacer
header
spacer
Start
Szukaj
Archiwum
Kontakt
Zamów Aspekt Polski
Aspekt Polski nr 196
Testament Papie?a
Konto bankowe
Cookies
Advertisement
Advertisement
 
Advertisement
 
Start

Niech zst?pi Duch Twój Drukuj E-mail
Oceny: / 7
Taki(e) sobieBardzo dobry(e) 
Napisał(a) MIROS?AW ORZECHOWSKI   
Saturday, 16 April 2005
Niech zst?pi Duch Twój

Pontyfikat Papie?a Jana Paw?a II znaczy?y spotkania z wiernymi na ca?ym ?wiecie. I cho? nie wyobra?amy sobie dzisiaj katechezy narodów bez papieskich pielgrzymek, to Karol Wojty?a zmieni? wcze?niejsze zwyczaje. Przez wieki na Tron Piotrowy wybierani byli g?ównie kardyna?owie w?oscy i najcz??ciej przez ca?y pontyfikat pozostawali w Watykanie.

KIEDY W 1870 ROKU wojska Wiktora Emanuela zaj??y Rzym, k?ad?c kres Pa?stwu Ko?cielnemu, i niepewny sta? si? los jego ówczesnego w?adcy, Polka - Anna z Dzia?y?skich Potocka, skierowa?a list do Piusa IX, w którym zaofiarowa?a na schronienia dla Papie?a swój dom w Oleszycach - zamek wzniesiony jeszcze przez Jana III Sobieskiego, zwyci?zcy spod Wiednia. W odpowiedzi, któr? przes?a? papieski sekretarz, znalaz?y si? s?owa uznania dla polskiej arystokratki i dla polskiego Narodu "b?yszcz?cego przywi?zaniem i mi?o?ci? we wspó?zawodnictwie katolików w czci dla Stolicy Apostolskiej i Ojca ?wi?tego". W owym czasie jednak nikt nie wyobra?a? sobie nawet podró?y papieskich.

   Pierwsze podró?e G?owy Ko?cio?a mia?y miejsce po podpisaniu uk?adów latera?skich w 1929 roku i by?y to wyjazdy "lokalne" - do katedry Biskupów Rzymu, bazyliki ?wi?tego Jana na Lateranie oraz do letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Za nimi ju? by?y spacery po Rzymie Jana XXIII. Krokiem milowym sta?a si? papieska pielgrzymka do Loretto i Asy?a w przeddzie? II Soboru Watyka?skiego. Uruchomiono specjalnie na t? okazj? dworzec watyka?ski.

   Podró?e pasterskie po ?wiecie podej-mowa? te? nast?pca Jana XXIII, papie? Pawe? VI, któremu Ko?ció? katolicki w Polsce zawdzi?cza s?ynn? Bull? "Episcoporum Poloniae coetus" z 1972 roku, reguluj?c? ostatecznie stosunki ko?cielno-prawne w naszych zachodnich i pó?nocnych diecezjach. Image

   Cho? Jana XXIII zgodnie z przepowiedni? Malachiasza okre?lano mianem "Pasterza i ?eglarza", to czy? kolejny z jego nast?pców Jan Pawe? II nie zas?u?y? sobie bardziej na ten przymiot?

   W krótkim czasie do Papie?a Jana Paw?a II przylgn??o okre?lenie: Pielgrzym wszech czasów. W swoich 104 wyprawach do niezliczonych miejsc na ca?ym ?wiecie Papie? z Polski pokaza? ?wiatu apostolstwo i ewangelizacj? prze?omu tysi?cleci.

   My, Polacy, b?dziemy oczywi?cie pami?ta? przede wszystkim pielgrzymki do Polski. Na pierwsz? z nich przysz?o nam czeka? osiem miesi?cy od wyboru Karola Wojty?y na Tron Piotrowy. Ju? na pocz?tku pontyfikatu Jan Pawe? II da? nam nadziej?, ?e wkrótce przyjedzie do Polski: Moim obowi?zkiem jest tam pojecha?. A ?e jest to potrzeba serca, o tym chyba nikogo ju? nie musz? przekonywa?.

   W dniu 2 czerwca 1979 roku zobaczyli?my Ojca ?wi?tego wychodz?cego z samolotu na lotnisku Ok?cie wraz z witaj?cym Go Prymasem Polski, ksi?dzem kardyna?em Stefanem Wyszy?skim. Pó?niej nieznany nam i niezwyk?y do tamtej chwili moment, kiedy Papie? kl?ka i ca?uje ojczyst? ziemi? - gest, który b?dziemy ogl?da? wielokrotnie jako nierozerwalny symbol pielgrzymek Jana Paw?a II.

   Przejazdowi Ojca ?wi?tego towarzyszy?y t?umy mieszka?ców Warszawy i przyby?ych pielgrzymów - wzruszonych, szcz??liwych, wznosz?cych okrzyki na cze?? Papie?a. I pierwsza polowa Msza ?w. przy Grobie Nieznanego ?o?nierza, podczas której wydawa?o si?, ?e t?um zastyg? w skupieniu nad s?owami wypowiadanymi przez Jana Paw?a II. ...Dzieje Ojczyzny, tworzone przez ka?dego jej syna i ka?d? córk? od tysi?ca lat - i w tym pokoleniu - i w przysz?ych - cho?by to by? cz?owiek bezimienny i nieznany, tak jak ten ?o?nierz, przy którego grobie stoimy... To wszystko: i dzieje ludów, które ?y?y wraz z nami i w?ród nas, jak cho?by ci, których setki zgin??y w murach warszawskiego getta. To wszystko w tej Eucharystii ogarniam my?l? i sercem, i w??czam w t? jedn?, jedyn? Najwi?ksz? Ofiar? Chrystusa na placu Zwyci?stwa... A potem us?yszeli?my s?owa - przepowiednie i symbol nadchodz?cych zmian ...I wo?am, ja, Syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Pawe? II, papie?, wo?am z ca?ej g??bi tego Tysi?clecia, wo?am w przeddzie? ?wi?ta Zes?ania, wo?am wraz z wami wszystkimi: Image

Niech zst?pi Duch Twój Niech zst?pi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!".

   Trasa pielgrzymki, odbywaj?cej si? w roku po?wi?conym dziewi??setnej rocznicy m?cze?skiej ?mierci ?w. Stanis?awa, biskupa krakowskiego, wiod?a g?ównymi szlakami miejsc ?wi?tych i u?wi?conych krwi? m?czenników oraz miejsc drogich naszemu narodowi. Oprócz Warszawy by?y te?: Gniezno, Cz?stochowa, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, O?wi?cim, Nowy Targ i Kraków.

   Podczas ko?cz?cej pierwsz? papiesk? wizyt? Mszy ?wi?tej, odprawionej na krakowskich B?oniach, Ojciec ?wi?ty pozostawi? rodaków ze s?owami: ...Musicie by? mocni, drodzy bracia i siostry, moc? tej wiary, nadziei i mi?o?ci ?wiadomej, dojrza?ej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmowa? ów dialog z cz?owiekiem i ?wiatem na naszym etapie dziejów - dialog z cz?owiekiem i ?wiatem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym: z Ojcem przez Syna w Duchu ?wi?tym: dialog zbawienia. (...) Zanim st?d odejd?, prosz? was, aby?cie ca?e to duchowe dziedzictwo, któremu na imi? Polska, raz jeszcze przyj?li z wiar?, nadziej? i mi?o?ci? - tak?, jak? zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie ?wi?tym: aby?cie nigdy nie zw?tpili i nie znu?yli si?, i nie zniech?cili, aby?cie nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.

    Pierwsza papieska wizyta Jana Paw?a II mia?a wymiar szczególny dla nas Polaków. Sta?a si? niezwyk?ym wielowymiarowym symbolem, na które Polakom przysz?o czeka? od chrztu Polski przez lata rozkwitów i upadków, od zaborów, od chwili zako?czenia II wojny ?wiatowej i przez ca?y okres komunizmu. Zmieniali si? Polacy, zmienia? si? Ko?ció?, a kiedy stan?? przed nami Namiestnik Chrystusa i przemówi? do ludu Bo?ego po polsku, poczuli?my si? jak nigdy dot?d wielkim i dumnym Narodem, ?wiadomym swojego miejsca na Ziemi i swojej to?samo?ci, wyros?ej i na zawsze zwi?zanej z Chrystusem. I ta rozmowa Jana Paw?a II z Narodem przetrwa?a do ostatnich godzin Jego ?ycia...

    Teraz otwieramy now? kart? rozmowy ze ?wi?tym - Or?downikiem spraw Ko?cio?a i polskich spraw u Tronu Chrystusa Króla.

< Poprzedni   Następny >
Advertisement
Nowo?ci

 
Treści publikowane Aspekt Polski 2004-2005.
Design & CSS C 2004 A4 Studio & opony.net.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
spacer