Aspekt Polski - Start
spacer
spacer search

Aspekt Polski
miesięcznik Katolickiego Klubu im. Św. Wojciecha

Search
spacer
header
spacer
Start
Szukaj
Archiwum
Kontakt
Zamów Aspekt Polski
Aspekt Polski nr 196
Testament Papie?a
Konto bankowe
Cookies
Advertisement
Advertisement
 
Advertisement
 
Start


Przed eurowyborami przeniesiono serwery KBW
Thursday, 05 June 2014
Image
Kilka tygodni przed eurowyborami serwery Krajowego Biura Wyborczego przeniesiono do firmy Exatel, której prezesem w marcu 2014 r. zosta? Marcin Jab?o?ski, wcze?niej wiceszef MSW w rz?dzie Donalda Tuska oraz cz?onek KLD i PO. W ubieg?ym roku Jab?o?ski pe?ni? funkcj? wiceministra spraw wewn?trznych ds. policji i BOR.

Wiceprezesem Exatela jest od niedaw- na syn W?adys?awa Bartoszewskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Premiera – pisze „Gazeta Polska”.

Czytaj całość...

Wydarzenia na Ukrainie mog? zosta? uznane za zbrodni? wojenn??
Thursday, 05 June 2014
Image
Sposób przeprowadzenia przez Kijów operacji specjalnej na wschodzie Ukra- iny zgodnie z ze Statutem Rzymskim Mi?dzynarodowego Trybuna?u Karnego mo?na zakwalifikowa? jako zbrodni? wojenn?.

– Je?li potwierdzi si? informacja, ?e przeciw ludno?ci cywilnej zosta?a za- stosowana zakazana bro? – o?wiadczy? dyrektor departamentu ds. wspó?pracy humanitarnej i praw cz?owieka MSZ FR, Anatolij Wiktorow.

Czytaj całość...

?wi?to Eucharystii 8 czerwca
Monday, 02 June 2014
Image
Tegoroczne ?wi?to Eucharystii, które b?dziemy uroczy?cie prze?ywali w nie- dziel?, 8 czerwca br., jest dzi?kczy- nieniem Archidiecezji ?ódzkiej za dar kanonizacji Jana Paw?a II. Liturgii przewodniczy? b?dzie ja?mu?nik Ojca ?wi?tego ks. Abp Konrad Krajewski.

Procesja b?dzie formowana przy ko?ciele Matki Boskiej Zwyci?skiej od godziny 9:30 i wyruszy o godzinie 10:00. Oko?o godz. 11:00 rozpocznie si? Msza ?wi?ta sprawowana na o?tarzu polowym usytuowanym przy ul. ks. Ignacego Skorupki 1a. Po Mszy ?wi?tej na Placu Katedralnym przewidziany jest wspólny obiad dla wszystkich uczestników ?wi?ta Eucharystii.

Czytaj całość...

W Kijowie znów p?on? opony. Majdan protestuje
Sunday, 01 June 2014
Image
Protestuj?cy na Majdanie nie chc? przerwa? protestu do czasu, a? zos- tan? spe?nione ich wszystkie postulaty, dotycz?ce m.in. walki z korupcj?, lus- tracji, ukarania winnych krwawej roz- prawy z demonstrantami pod koniec lutego – podaje Polskie Radio.

Nowy mer Kijowa, Witalij Kliczko stwierdzi?, ?e Majdan ju? zrealizowa? swoje zadania i mo?e si? rozej??. Protestuj?cy o?wiadczyli, ?e w?adze nie b?d? im mówi?, czy maj? tam protestowa?, czy nie, a „Majdan” nie zosta? zorganizowany przez polityków, a przez zwyk?ych obywateli.

Czytaj całość...

Fenomen lekarskiej Deklaracji Wiary
Thursday, 29 May 2014
Image
Ju? 3 tysi?ce osób podpisa?o Dekla- racj? Wiary Lekarzy katolickich i stu- dentów medycyny w przedmiocie p?ciowo?ci i p?odno?ci ludzkiej b?d?cej wotum wdzi?czno?ci za kanonizacj? Jana Paw?a II. Pomys?odawc? Dekla- racji jest lekarka Wanda Pó?tawska.

– Deklaracje sp?ywaj? do nas ca?y czas. Ta inicjatywa okaza?a si? sukce- sem i ci?gle uaktualniamy list? i jest ju? ponad 3 tys. Podpisów - powiedzia?a portalowi niezalezna.pl Magdalena Zastrze?y?ska admini- struj?caca stron? www.deklaracja-wiary.pl Liberalne media wielo- krotnie krytykowa?y inicjatyw? Wandy Pó?tawskiej, jednak lekarze z?o?yli na Jasnej Górze cztery dni temu votum jakim by?y deklaracje. Mia?o to miejsce podczas 90. Pielgrzymki S?u?by Zdrowia.

Czytaj całość...

Ks. Bp Adam Lepa przechodzi na emerytur?
Thursday, 29 May 2014
Image
Ks. Biskup Adam Lepa przechodzi na emerytur?. Papie? przyj?? Jego rezyg- nacj? z pos?ugi Biskupa pomocniczego Archidiecezji ?ódzkiej, któr? ks. Biskup z?o?y? w zwi?zku z uko?czeniem 75 lat.

W Episkopacie Biskup Adam Lepa od lat zasiada w gremiach zajmuj?cych si? mediami, wyk?ada te? pedagogik? me- diów w ?ódzkim seminarium duchownym i na UKSW w Warszawie.  Od marca 2012 r. jest cz?onkiem Rady Sta?ej Konferencji Episkopatu Polski.

Czytaj całość...

W walkach w Doniecku zabito ju? 200 osób
Wednesday, 28 May 2014
W Doniecku na po?udniowym wschodzie Ukrainy w wyniku stra? mi?dzy zwolennikami federalizacji a ukrai?skimi si?ami zbrojnymi w ostatnim czasie zosta?o zabitych 200 osób – poinformowa? mer miasta Aleksander ?ukjanczenko.

?ukjanczenko powiedzia?, ?e podczas walk o mi?dzynarodowe lotnisko w Doniecku zgin??o 38 osób. Doda? on, ?e nie wie, ile z nich nale?a?o do si? samoobrony. Krwawe walki trwaj?. Po stronie ukrai?skiej zaanga?owani s? ameryka?scy najemnicy.

Czytaj całość...

Wojciech Jaruzelski przyj?? przed ?mierci? sakramenty ?wi?te
Monday, 26 May 2014
Image
Zmar?y wczoraj genera? Wojciech Jaruzelski, cho? przez wi?kszo?? ?ycia deklarowa? si? jako cz?owiek niewie- rz?cy, przed ?mierci? przyj?? sakra- menty ?wi?te – podaje gosc.pl powo- ?uj?c si? na Katolick? Agencj? Infor- macyjn?.

Wojciech Jaruzelski chorowa? od kilku lat. Trzy lata temu po zapaleniu p?uc i k?opotach z kr??eniem lekarze zdiag- nozowali u niego nowotwór. Po szczegó?owych badaniach okaza?o si?, ?e to ch?oniak. Od tamtej pory stan zdrowia genera?a pogarsza? si?. Genera? zmar? w niedziel? 25 maja.

Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Statystyka
odwiedzających: 12965963
Go?cimy
Aktualnie jest 58 gości online
Advertisement
Nowo?ci

 
Treści publikowane Aspekt Polski 2004-2005.
Design & CSS C 2004 A4 Studio & opony.net.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
spacer